۱۹:۹  -  شنبه،۹ فروردین ۱۳۹۹

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | مقطع دکترا

 • برنامه زمانبندی مطالعه ریاضی...
 • مشاهده
 • برنامه زمانبندی مطالعه آمار
 • مشاهده
 • برنامه برگزاری آزمون های آزمایشی ریاضی
 • مشاهده
 • برنامه برگزاری آزمون های آزمایشی آمار
 • مشاهده
 • بودجه بندی تست های آمار
 • مشاهده
 • بودجه بندی تست های ریاضی
 • مشاهده
 • مباحث مهم ریاضیات در آزمون دکتری
 • مشاهده
 • مباحث مهم آمار در آزمون دکتری
 • مشاهده
بازگشت با بالای صفحه