۱۷:۴۲  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹

کتاب ریاضیات ¬-کاربرد آن در اقتصاد- براساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی برای درس ریاضیات، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری تعاریف، مفاهیم و قضایای ریاضی استفاده کرد. نظر به توجه و استقبال توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد قرارگرفت و به چاپ¬های متعدد رسید.کتاب در یک نگاه کلی: o آموزش کامل مطالب درسی به همراه...
کتاب آمار و احتمال ¬-کاربرد آن در اقتصاد- مجموعة کاملی از نظریة آمار و احتمال و استنباط آماری، برای درس آمار ۱و۲ رشتة اقتصاد است. کتاب بر اساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری علم آمار استفاده کرد. نظر به توجه و استقبال اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد کتاب به چاپ¬های متعدد رسید....
کتاب ریاضیات ¬-کاربرد آن در مدیریت و حسابداری- مورد توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد و دکتری(Ph.D)قرارگرفت و به چاپ¬های متعدد رسید.کتاب براساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی برای درس ریاضیات، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری تعاریف، مفاهیم و قضایای ریاضی استفاده کرد. کتاب در یک نگاه کلی: o آموزش کامل مطالب...
کتاب آمار و احتمال ¬-کاربرد آن در مدیریت و حسابداری- بر اساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی برای درس آمار ۱و۲، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری علم آمار استفاده کرد.این کتاب، مورد توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد قرارگرفت و به چاپ¬های متعدد رسید. کتاب در یک نگاه کلی: o آموزش کامل مطالب درسی به همراه حل ۸۰۰...
در پی درخواست¬های متعدد دانشجویان مبنی بر تهیة کتابی که به طور جامع شامل «تست¬های ریاضیات در آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد» به همراه پاسخ تشریحی آنها باشد، اینجانب را بر آن داشت تا چنین کتابی را تدوین و تالیف نمایم. مطالب درسی در هر فصل از کتاب به شرح زیر ارائه شده است: o تست¬های ریاضیات در رشته¬های مدیریت (کلیة گراش¬ها) و حسابداری از سال ۱۳۸۷ تا کنون به صورت موضوعی در هر فصل آورده شده است. o همة...
در پی درخواست¬های متعدد دانشجویان مبنی بر تهیة کتابی که به طور جامع شامل «تست¬های آمار و احتمال در آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد» به همراه پاسخ تشریحی آنها باشد، اینجانب را بر آن داشت تا چنین کتابی را تدوین و تالیف نمایم. مطالب درسی در هر فصل از کتاب به شرح زیر ارائه شده است: o تست¬های آمار و احتمال در رشته¬های مدیریت (کلیة گراش¬ها) و حسابداری از سال ۱۳۸۷ تا کنون به صورت موضوعی در هر فصل...
کتاب حاضر، خودآموزی کامل برای 'گروه علوم انسانی(داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی و سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی) و گروه کشاورزی و منابع طبیعی در آزمون ورودی دکتری Ph.D است. کتاب به اختصار شامل: - آموزش آسان و دقیق مفاهیم درسی - حل و تشریح ۸۰۰ مثال مفهومی و متنوع - پاسخ تشریحی ۱۲۰۰ تست استاندارد - پاسخ تشریحی تست های آزمون ورودی دکتری بعد از اتمام کتاب، دانشجویان...
کتاب حاضر، خودآموزی کامل برای 'گروه علوم انسانی(داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی و سنجش از دور ...، علوم تربیتی_کلیه گرایشها- روانشناسی، مشاوره) و گروه کشاورزی و منابع طبیعی(مهندسی مکانیک و بیوسیستم، اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم باغبانی، علوم دامی، گیاه پزشکی، مجموعه چوب و جنگل، مجموعه شیلات) در آزمون ورودی دکتری Ph.D است. کتاب به اختصار شامل: -...
بازگشت با بالای صفحه