۱۶:۲۲  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
کلاس آمار / کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایشها)، حسابداری، اقتصاد، مدیریت جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور، محیط زیست
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
111  
222  
کلاس ریاضی / کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایشها)، حسابداری، اقتصاد، مدیریت جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور و ..
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
کلاس آمار / دکترا مدیریت (کلیه گرایشها)، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی، کارآفرینی، آینده پژوهی، جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
3333  
کلاس ریاضی / دکترا حسابداری، مجموعه مالی، اقتصاد، جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور و ..
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
بازگشت با بالای صفحه