۱۶:۲۵  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹

 نظر به اینکه مباحث «ریاضیات مقدماتی» (شامل: عبارت های جبری، اتحاد، تجزیه، عبارت های گویا، توان و رادیکال، حل انواع معادله، حل انواع نامعادله، شیوه های تعیین علامت عبارت های جبری و مثلثاتی، دستگاه مختصات دکارتی و معادلة خط، تصاعدها، لگاریتم، رسم نمودارهای مهم، مباحث مثلثات مقدماتی و ...) حکمِ ابزار کار برای حل مساله و تست را دارد، و داوطلبان آزمو‌‌ن‌های تکمیلی، با ندانستن این مباحث، قطعا در حل تست‌های ریاضیات به جواب نهایی نخواهند رسید، این مباحث در بخش جزوات به تدریج ارایه خواهد شد. 
خرید
 • مثلثات
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۱۰۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • دنباله های حسابی و هندسی و ...
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۱۰۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • لگاریتم
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۸۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • نامعادله
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۸۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • معادلات
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۹۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • دستگاه دکارتی
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۸۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • رادیکال ها
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۵۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • چند جمله ای ها
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۵۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • عبارت های گویا
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۵۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • تجزیه
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۵۰۰۰۰  ریال 
خرید
 • اتحاد
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۵۰۰۰۰  ریال 
بازگشت با بالای صفحه