۴:۵۸  -  چهارشنبه،۲۲ مرداد ۱۳۹۹

 نظر به اینکه مباحث «ریاضیات مقدماتی» (شامل: عبارت های جبری، اتحاد، تجزیه، عبارت های گویا، توان و رادیکال، حل انواع معادله، حل انواع نامعادله، شیوه های تعیین علامت عبارت های جبری و مثلثاتی، دستگاه مختصات دکارتی و معادلة خط، تصاعدها، لگاریتم، رسم نمودارهای مهم، مباحث مثلثات مقدماتی و ...) حکمِ ابزار کار برای حل مساله و تست را دارد، و داوطلبان آزمو‌‌ن‌های تکمیلی، با ندانستن این مباحث، قطعا در حل تست‌های ریاضیات به جواب نهایی نخواهند رسید، این مباحث در بخش جزوات به تدریج ارایه خواهد شد. 
خرید
 • مثلثات
 • تاریخ:
 • قیمت:
 • ۵۰۰۰۰  ریال 
آنچه را که یک دانشجو در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور و .... باید از مثلثات بدانند ، در بخش جزوات سایت بارگذاری شد . می توانید برای دانلود آن به بخش مربوطه مراجعه کنید. (این جزوه شاما 14 صفحه است) مدیریت سایت
خرید
 • تصاعدهای حسابی و هندسی
 • تاریخ:
 • 1393/05/17
 • قیمت:
 • ۴۰۰۰۰  ریال 
تعداد صفحات:28
خرید
 • لگاریتم
 • تاریخ:
 • 1393/05/17
 • قیمت:
 • ۳۰۰۰۰  ریال 
تعداد صفجه:19
خرید
 • دستگاه مختصات دکارتی و معادله خط
 • تاریخ:
 • 1393/05/17
 • قیمت:
 • ۳۰۰۰۰  ریال 
تعداد صفحه: 23
خرید
 • نامعادله
 • تاریخ:
 • 1393/05/17
 • قیمت:
 • ۱۵۰۰۰  ریال 
تعداد صفحه: 9
خرید
 • حل انواع معادله
 • تاریخ:
 • 1393/05/15
 • قیمت:
 • ۵۰۰۰۰  ریال 
تعداد صفحه: 37
خرید
 • عبارت های گویا
 • تاریخ:
 • 1393/05/15
 • قیمت:
 • ۱۵۰۰۰  ریال 
تعداد صفحه: 9
خرید
 • تجزیه چند جمله ای ها
 • تاریخ:
 • 1393/05/15
 • قیمت:
 • ۲۰۰۰۰  ریال 
تعداد صفحه: 12
خرید
 • اتحادهای جبری
 • تاریخ:
 • 1393/05/15
 • قیمت:
 • ۱۵۰۰۰  ریال 
تعداد صفحه: 6
خرید
 • چندجمله ای ها
 • تاریخ:
 • 1393/05/15
 • قیمت:
 • ۲۰۰۰۰  ریال 
تعداد صفحه: 12
بازگشت با بالای صفحه